Gediscrimineerd. En nu?

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) zet zich in voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. Woont u in Amsterdam, Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen of Ouder-Amstel dan kunt u bij ons terecht om een klacht in te dienen of voor advies. 

Jaarverslag 2016

2016 is een jaar van veranderingen geweest voor het MDRA. Begin 2016 verhuisde het MDRA van de Vijzelstraat naar de Oostenburgervoorstraat. In augustus 2016 kreeg het MDRA een nieuwe directeur. Ook waren er enkele tijdelijk op de formatie ingrijpende veranderingen.
 
In het Nationale actieprogramma tegen Discriminatie van de Rijksoverheid wordt gepleit voor een verscherpte en effectieve inzet op het voorkomen en bestrijden van discriminatie op grond van huidskleur en afkomst, moslimdiscriminatie en discriminatie op grond van een lichamelijke of al dan niet aangeboren verstandelijke beperking. De anti-discriminatievoorzieningen (ADV’s) dienen daarin de hun middels wettelijk kader toebedeelde prominente rol te spelen. 
 
Een ontwikkeling in 2016 is de inmiddels toegenomen aandacht voor, en een begin van erkenning in de media, van het bestaan van anti-zwart-racisme en moslimdiscriminatie. Het MDRA wordt regelmatig door journalisten studenten en organisaties bevraagd op discriminatie op grond van huidskleur/afkomst waaronder anti-zwart-racisme, op moslimdiscriminatie en op LHBTI-discriminatie.
 
De meeste klachten in Amsterdam en de regio Amsterdam betreffen ook in 2016 weer discriminatie op grond van huidskleur of afkomst. Die discriminatie vindt meestal plaats in de openbare ruimte, in de commerciële dienstverlening en het uitgaanscircuit, in de zorg, en helaas ‘uiteraard’ ook nog steeds op de arbeidsmarkt en op scholen.
 
Discriminatie op grond  van godsdienst/levensovertuiging, vooral moslimdiscriminatie, blijkt een hardnekkig maatschappelijke probleem te zijn, naast discriminatie op grond van geslacht en op grond van een beperking. Bij antisemitisme en discriminatie op grond van seksuele gerichtheid ging het in de meeste gevallen om uitingen gedaan via pamfletten, niet minder erg overigens. Het MDRA ziet klachten tegen aanwijsbare veroorzakers als maatschappelijke opgaven en behandelt die klachten dan ook als incidenten die naast een incidentele oplossing een structurele, meer integrale oplossing nodig hebben. Veel klachten leiden dan ook tot arbeidsintensieve en soms langdurige bemiddelingstrajecten, waarbij regelmatig resultaten geboekt worden waar anderen baat bij hebben. 
 
In het jaarverslag zijn verschillende casus opgenomen die gebaseerd zijn op meldingen die het MDRA in 2016 in behandeling heeft genomen. Deze illustreren de aard en de verschijningsvormen van discriminatie en de wijze waarop het MDRA bijdraagt aan het bestrijden ervan.
 
Amsterdam, mei 2017
 
Lucienne Gena
Directeur
-A +A