Klachtenprocedure

Hoe doet u melding?

U kunt uw klacht schriftelijk, telefonisch of online indienen. Klachten kunnen ook door derden worden ingediend, bijvoorbeeld door een collega of getuige. Voorwaarde is dan wel dat het slachtoffer daarvoor toestemming heeft gegeven.

Welke klachten neemt MDRA in behandeling?

Klachten die betrekking hebben op de discriminatiegronden zoals vermeld in de gelijke behandelingswetgeving te weten: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, leeftijd, handicap of chronische ziekte of arbeidsduur.

De klacht moet over een concreet feit gaan, of een duidelijk aanwijsbare gebeurtenis of handeling die zich minder dan een jaar geleden heeft voorgedaan. Heeft uw klacht betrekking op een feit of gebeurtenis buiten de regio Amsterdam-Amstelland, dan verwijst het MDRA u door naar het anti-discriminatiebureau voor die regio. Anonieme klachten kunnen alleen worden geregistreerd. Dit geldt ook voor een algemene klacht over 'racisme in Nederland'.

Melding gedaan. En dan?

MDRA adviseert u over de aanpak van uw klacht: wat kunt u zelf doen en wat kan het meldpunt doen. Samen wordt er gezocht naar een oplossing. MDRA onderneemt nooit actie zonder uw uitdrukkelijke toestemming en uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. MDRA is ook zeer terughoudend met het inschakelen van de media. Dat gebeurt alleen bij hoge uitzondering in zeer principiële gevallen.

MDRA past altijd hoor en wederhoor toe. Om te beginnen wordt er een klachtbrief voor u opgesteld. De wederpartij krijgt twee weken tijd om te reageren. Hoe de wederpartij uw klacht in behandeling neemt verschilt per situatie. In de meeste situaties leidt deze aanpak tot een goede oplossing. Zo niet, dan worden er desgewenst vervolgstappen genomen. Het College voor de Rechten van de Mens (CRM), kan ingeschakeld worden of er wordt geadviseerd over het doen van aangifte bij de politie. MDRA steunt u hierbij. MDRA heeft echter geen advocaten in dienst en kan dus geen rechtszaak aanspannen. Ook kan MDRA geen schadevergoeding toekennen.

Hier vindt u ons privacyreglement.

-A +A