Doelgroepgerichte uitzendbureaus handelen niet in lijn met gelijke behandelingswetgeving

In oktober 2009 publiceerde de Commissie Gelijke Behandeling advies 2009-7 betreffende doelgroepgerichte uitzend- en bemiddelingsbureaus. De Commissie schreef dit advies naar aanleiding van een verzoek van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA).

De kernvraag die in het advies wordt beantwoord is of met het zich richten op een specifieke doelgroep groepen werknemers onnodig worden buitengesloten bij de werving en selectie. Dit uiteraard alleen voor zover door de gelijke behandelingswetgeving beschermde gronden in het geding zijn, zoals leeftijd, ras, nationaliteit, handicap/chronische ziekte en geslacht.

In het advies concludeert de Commissie in grote lijnen dat er geen bezwaar kleeft aan het opereren als doelgroepgericht uitzend- of bemiddelingsbureau, ook wanneer er door de gelijke behandelingswetgeving beschermde gronden in het geding zijn. In communicatie-uitingen (zoals in personeelsadvertenties en op de website) moeten deze bureaus echter wél aangeven dat ook andere groepen welkom zijn.

Nadat eerder een aantal doelgroepgerichte uitzendbureaus in de regio Amsterdam door het MDRA op het advies van de Commissie waren geattendeerd, voerde het MDRA in juli 2010 onder deze bureaus een quickscan uit. De vraag hierbij was in hoeverre de doelgroepgerichte uitzendbureaus het advies van de Commissie hebben opgevolgd en uit hun communicatie-uitingen op de website duidelijk is dat ook anderen dan de leden van de beoogde doelgroep welkom zijn om zich bij het betreffende uitzendbureau in te schrijven.

In totaal werden hiertoe de websites van 35 uitzendbureaus bezocht, die zich richten op de doelgroepen student, senior, buitenlandse werknemer (expats) en vluchteling. Naast dat er gekeken is naar de teksten op de websites, zijn ook de vacatureteksten en de aanmeldformulieren bekeken.

Uit de quickscan blijkt dat het merendeel van de doelgroepgerichte uitzendbureaus zich door middel van de naam en/of de ondertitel nadrukkelijk richt op een bepaalde doelgroep en dat er op de website niet wordt aangegeven dat andere personen ook welkom zijn. Zo richten 19 van de 22 onderzochte uitzendbureaus zich nadrukkelijk op studenten en/of young professionals. Van de zes onderzochte seniorenuitzendbureaus is er geen een die meldt ook niet-senioren te bemiddelen.

Door veel uitzendbureaus wordt een verwijzing naar de beoogde doelgroep opgenomen in de vacatureteksten. Tien van de 22 studentenuitzendbureaus heeft een of meerdere vacatureteksten op de website staan waarin een directe of indirecte leeftijdseis is opgenomen. Uitzendbureaus die zich richten op expats hebben vaak de eis ‘native speaker’ in hun vacatureteksten opgenomen.

Of in de praktijk werkzoekenden die niet tot de specifieke doelgroep behoren toch worden bemiddeld  wanneer zij zich aanmelden is aan de hand van deze quickscan niet te beoordelen.  De vraag speelt uiteraard wel in hoeverre bijvoorbeeld niet-studenten, niet-65-plussers en niet-expats  de weg naar een dergelijk bureau weten te vinden.

-A +A