Het MDRA zoekt een directeur m/v

Gezocht per 1 oktober: Directeur m/v
 
Organisatie
 
Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) werkt als onafhankelijke stichting en regionale anti-discriminatievoorziening aan het bestrijden en voorkomen van discriminatie. Het MDRA voert deze taken uit voor alle gemeenten in de regio en met lokale en landelijke instellingen op het gebied van gelijke behandeling en anti-discriminatie. Dat doet het MDRA door middel van:
 
• Klachtenbehandeling;
• Voorlichting en advies;
• Uitvoeren van onderzoek;
• Preventie en educatie.
 
Het team neemt klachten in behandeling en registreert deze op de gronden en terreinen die vallen onder de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Klachten kunnen worden ingediend door burgers, instellingen en organisaties.
 
De samenstelling van het personeel van het MDRA dient een afspiegeling te vormen van de populatie van de Amsterdamse regio. Voor de uitoefening van haar taken wordt jaarlijks subsidie toegekend door de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het MDRA is gevestigd in Amsterdam.
 
Structuur/bestuur
 
Het MDRA wordt geleid door de directeur, die als eindverantwoordelijke voor de resultaten van het MDRA, verantwoording aflegt aan het (toezichthoudend) bestuur en leidinggeeft aan de medewerkers. De organisatie (6 fte) bestaat uit de directeur van het MDRA en acht consulenten discriminatiezaken. Het bestuur ziet toe op de belangen van de organisatie in de ruimste zin des woords ter verwezenlijking van het organisatiedoel, nodig of wenselijk.
 
Doel van de functie
 
De directeur geeft richting aan de organisatie door het formuleren van strategisch beleid en het inrichten en aansturen van de organisatie om te komen tot realisatie van de korte en lange termijndoelstellingen. Sinds 1 juni wordt de functie ingevuld door een ad interim-directeur.
 
Functieomschrijving
 
 • Is boegbeeld, woordvoerder en voortrekker van de organisatie en anti-discriminatie in de regio Amsterdam in het algemeen;
 • Signaleert en monitort relevante interne en externe ontwikkelingen en kansen ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen van de organisatie, beoordeelt de impact en vertaalt dit naar beleid en de ontwikkeling van activiteiten. Weet daarbij effectief invloed uit te oefenen binnen het politiek-bestuurlijk-maatschappelijk veld;
 • Vertegenwoordigt de organisatie extern op strategisch en tactisch niveau, draagt de visie van de organisatie uit, mede gericht op het acquireren van financiële middelen, profileert de organisatie en gaat partnerships aan met stakeholders;
 • Legt namens de organisatie verantwoording af aan subsidieverstrekkers;
 • Initieert, bouwt en onderhoudt relevante netwerken en participeert in of coördineert in overlegstructuren en koepelorganisaties;
 • Bereidt het strategisch beleid voor, bespreekt dit met het bestuur, stemt de bedrijfsvoering hier integraal op af en geeft sturing aan de uitvoering ervan;
 • Ontwikkelt binnen het vastgestelde strategisch beleid het jaarplan en stelt de begroting op;
 • Ziet toe op en evalueert het beleid en de uitrol daarvan en stuurt zo nodig bij;
 • Draagt zorg voor de inrichting van de organisatie met de daarbij behorende processen, procedures en systemen en is verantwoordelijk voor afstemming, samenhang en borging van activiteiten;
 • Geeft hiërarchisch sturing aan de werkzaamheden van de medewerkers, creëert een veilige werkomgeving en bewaakt de kwaliteit;
 • Zorgt voor een ondernemend werkklimaat waarbinnen initiatieven genomen kunnen worden en stimuleert anderen in de directe werkomgeving om initiatieven te nemen;

Contacten 
De directeur onderhoudt belangrijke contacten met verschillende partijen:

 • Intern contact met het bestuur om beleidsissues af te stemmen en draagvlak te creëren;
 • Met de medewerkers om informatie te verzamelen, beleidsissues af te stemmen en draagvlak te creëren;
 • Met samenwerkingspartners, zoals bijvoorbeeld de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie, Politie, OM en andere relevante partijen om kennis en informatie te delen, ‘input’ te verkrijgen, te overtuigen en richtinggevend te beïnvloeden of draagvlak te creëren;
 • Pleegt overleg met diverse externe partijen op gemeentelijk, regionaal, provinciaal en landelijk niveau om af te stemmen en te overtuigen en voor subsidie- en fondsenwerving.
 
Competenties
We zien graag de volgende competenties terug bij de directeur:
 
 • Integriteit;
 • Resultaatgerichtheid/ondernemerschap;
 • Klantgerichtheid;
 • Stimulerend en inspirerend leider;
 • Innoverend vermogen;
 • Visie ontwikkelen en uitdragen;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Overtuigingskracht;
 • Hands-on mentaliteit.

Functie eisen 

 • HBO/WO, aangevuld met een managementopleiding;  
 • Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring; 
 • Ervaring met subsidie- fondsen- en sponsorwerving;  
 • Ervaring met politiek-bestuurlijk- maatschappelijk sensitieve onderwerpen en belangen;  
 • Kennis en/of affiniteit met psychosociale opvang, bestuurlijke en juridische processen; 
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Wat biedt MDRA
 
Het betreft een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband voor (maximaal) 36 uur per week. De inschaling is conform Cao Sociaal Werk, salarisschaal 12. De CAO biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
 
Sollicitatie
 
Voor deze procedure laat het MDRA zich bijstaan door DUX International. 
U kunt uw CV en een motivatiebrief sturen naar info@duxinternational.com, ter attentie van Karin Doeksen, o.v.v. “MDRA”.
-A +A